Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku gibi alt kollara ayrılmakla özel hukukun en kapsamlı düzenlemelerini barındıran hukuk dalıdır.

 

Aile Hukuku

Aile ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalı olup evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere üç kısma ayrılır. Evlilik hukuku kısmında nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimleri ve boşanma düzenlenmiştir. Hısımlık kısmında çocuğun soy bağının kurulması veya düzeltilmesi, tanıma ve babalık hükümleri, babalık karinesi, velayet, nafaka yükümlülüğü, evlat edinme ve çocuğun malları düzenlenmiştir. Vesayet kısmında ise vesayeti gerektiren haller, vasinin atanması ve görevleri, vesayet organları, kayyımlık ve yasal danışmanlık, kayyımın görevleri ve vesayetin sona ermesi düzenlenmiştir.

Boşanma davalarımaddi-manevi tazminat talepleri, velayet talepleri, tedbir-iştirak nafakası talepleri ve mal paylaşımı gibi birçok teknik konuyu barındırdığı için titizlikle yürütülmesi gereken ve hak kaybına uğranılmaması adına avukatın hukuki yardımına ciddi derecede ihtiyaç duyulan davaların başında gelmektedir.

 

CFK Hukuk olarak Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 •  Aile Mahkemelerinde görülen her türlü uyuşmazlığın çözümü
 • Evlat edinmeden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü
 • Nişanlılığın sona ermesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi ve sürecin yönetilmesi
 • Boşanma sonrası mal varlığı paylaşımı davasının açılması ve yürütülmesi
 • Soy bağının düzeltilmesi (Nesebin tashihi) davalarının açılması ve yürütülmesi
 • İsim değiştirme, yaş düzeltme ve kazai rüşt davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Boşanma davalarında maddi – manevi tazminat ve nafaka taleplerinin sunulması
 • Vesayet ve kayyım atanması taleplerine yönelik davaların açılması ve yürütülmesi
 • Tapu ve nüfus müdürlüklerine isim düzeltilmesi için gerekli başvuruların yapılması
 • Yabancı mahkemelerden verilen boşanma kararlarının tanıma-tenfiz süreçlerinin yürütülmesi
 • Aile içi şiddet durumunda gerekli tedbir kararlarının alınması adına hukuki mercilere başvurulması
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılması durumunda gerekli hukuki yollara başvurulması
 • Soy bağının kurulması (Babalık davası, tanıma ve nesebin reddi) davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Evlenme izni ve kadın için bekleme süresinin (iddet müddeti) kaldırılması davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Evlenmiş veya evlenecek taraflar arasında akdedilecek mal rejimi sözleşmelerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması

Miras Hukuku

Miras bırakanın (muris) malvarlığının kimlere, ne miktarda ve nasıl intikal edeceğini, murisin sağlığında tereke üzerinde yapabileceği hukuki tasarrufları ve bu işlemler nedeniyle mirasçıların birbirleriyle ilişkilerini; yani gerçek kişilerin ölümünden veya gaipliğinden sonra malvarlığının akıbetini düzenleyen medeni hukuk alt dalıdır.

 

CFK Hukuk olarak Miras Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler şunlardır:

 • Mirasçılık belgesi alınması ve iptali
 • Vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali
 • Mirasçı tayini sözleşmesi düzenlenmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi
 • Mirasın reddi için gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi
 • Mirasın paylaşılması davasının açılması ve yürütülmesi
 • Tenkis (denkleştirme) davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Mirastan çıkarma (Iskat) davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davalarının açılması
 • Terekeye ilişkin her türlü tespit ve taksim davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Mirasta saklı payın korunması davasının açılması, hukuki danışmanlık verilmesi
 • Ölüme bağlı tasarruflara ilişkin her türlü hukuki yardım ve danışmanlığın verilmesi
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası ile tapu iptali ve tescili davasının açılması ve yürütülmesi

Medeni Hukuk Hakkında Sık Sorulan Sorular

Medeni Hukuk İle İlgili Haberler

Boşanma davası, evlilik birliğinin sonlandırılması talebiyle açılan hukuki bir süreçtir. Bu süreçte, evlilik birliği kurulurken…

Boşanma davalarında tazminat, maddi ve manevi tazminatın şartları ve miktarı gibi hususlar, bu yazımızda genel hatları ile incelenmiştir.