Rekabet Hukuku

Rekabet; serbest piyasa ekonomisinin temeli olmakla birlikte, herhangi bir mal veya hizmet türüne ilişkin sektörde, girişimciler arasında yaşanan ekonomik yarış olarak tanımlanabilir. Ekonomik yaşam, serbest rekabet şartları içinde yürütülmektedir. Ekonomide gerçekleşen hızlı değişim nedeniyle piyasa sistemi içerisindeki sosyal adaletin ve ekonomik etkinliğin sağlanması bakımından gereklilik arz eden rekabetin korunması, geliştirilmesi ve rekabeti bozucu tutumlar ile tekelleşmenin önlenmesi amacıyla düzenlenen hukuk kurallarının tamamı, Rekabet Hukuku olarak adlandırılmaktadır. Doktrinde kabul gören görüş uyarınca, Rekabet Hukuku bir kamu hukuku dalı olsa da tazminat hukuku bağlantısı nedeniyle özel hukuk anlamında da sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, hukukumuzda “karma hukuk” kavramının kullanılmaya başlanması ile birlikte Rekabet Hukuku da bu alana dahil edilmiştir.

 

Rekabet Kurumu’nun Yapısı ve İşleyişi

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti korumak ve piyasaya hâkim olan işletmelerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek için gerekli düzenlemeleri içeren 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK), 07.12.1994 tarihinde onaylanmış ve 13.12.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile birlikte, RKHK’nin uygulanmasını gözetmek ve verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali olarak özerk ve aynı zamanda kamu tüzel kişiliğini haiz olan Rekabet Kurumu oluşturulmuştur.

Rekabet Kurumu Ankara’da olup; Rekabet Kurulu, Başkanlık ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. Rekabet Kurulu, kurumun karar organı olup, ülke genelinde rekabeti korumaya yönelik genel düzenleyici işlemler yapmaya, rekabeti engelleyen veya kısıtlayan sözleşme, uyumlu eylem, karar veya oluşumları yasaklamaya; hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalara ilişkin denetleme yapmaya ve gerektiğinde idari para cezası niteliğinde yaptırımlar uygulamaya yetkilidir.

Rekabet Kurulu, kendisine intikal eden başvurular üzerine veya re’sen soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilmektedir. Kurulun bu kararlarına ve uyguladığı yaptırımlara ilişkin olarak yargı yoluna başvurulabilmektir. Kurul kararlarına karşı görevli mahkeme idare mahkemeleri olarak belirlenmiş olup, idari yargılama usulüne ilişkin genel yetki kuralı uyarınca Ankara İdare Mahkemeleri yetkilidir.

 

CFK Hukuk Bürosu olarak, yerel ve uluslararası alanda rekabete ilişkin güncel düzenlemeler dahilinde Rekabet Hukuku alanında şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Rekabet ihlallerinin takip edilmesi
 • Rekabet uyum programlarının yürütülmesi
 • Menfi tespit ve muafiyet başvurularının yapılması
 • Özel hukuk tazminat davalarında tarafların temsil edilmesi
 • Yerinde incelemeler konusunda hukuki danışmanlık sunulması
 • Rekabet inceleme ve soruşturmalarında tarafların temsil edilmesi
 • Küresel çapta pişmanlık başvuruları konusunda hukuki destek sağlanması
 • Birleşme ve devralmalarda taraf firmaların ciro hesaplamalarının yapılması
 • Birleşme, devralma ve ortak girişimler konusunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarında rekabet konuları üzerine görüş bildirilmesi
 • Kurum’un yürüttüğü incelemelerin takibi, gerektiğinde bilgi ve evrak ibraz edilmesi
 • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında şahıs ve şirketlerin temsil edilmesi
 • Rekabet düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin hukuki yönlendirme yapılması
 • Rekabet kuralları ve regülasyon konusunda stratejik ve hukuki danışmanlık sunulması
 • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumu’na şikayette bulunulması
 • Birleşme ve devralma işleminin Rekabet Kurumu denetimine tabi olup olmadığının tespiti
 • İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin sözleşme ve belgelerin Rekabet Hukuku mevzuatına uygun hale getirilmesi
 • Rekabet Kurumu’na birleşme ve devralmalarla ilgili bildirimlerde bulunulması ve ilgili başvuruların yapılması
 • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili hukuki destek sağlanması
 • Distribütörlük anlaşmaları ve rekabet hukuku kısıtlamaları konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması
 • Bakanlık ve diğer kurumlara yapılacak şikâyet başvuruları, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tarafların temsil edilmesi
 • Başta kartel ve anti-damping olmak üzere, haksız rekabet soruşturma ve yaptırım süreçlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması
 • Enerji ve telekomünikasyon gibi düzenlemeye tabi sektörlerde rekabet hukuku kısıtlamaları ve uygulamaları konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması
 • Ulusal ve çok uluslu şirketlere taklit ticari marka, taklit ticaret unvanı ve benzeri haklardan kaynaklanan haksız rekabet eylemleri hakkında danışmanlık hizmeti sunulması, söz konusu eylemlerden doğan davaların takip edilmesi

Rekabet Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Pane 1

 • Pane 2

Rekabet Hukuku İle İlgili Haberler