Sözleşme ve Sözleşmeler Hukuku Kavramları

Sözleşmeler, birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin birbirine karşı birtakım haklar kazandığı veya karşılıklı olarak yükümlülük altına girdikleri yazılı anlaşmalardır. Sözleşmeler Hukuku ise; taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişkiyi, faaliyet alanı ile ilgili görüşmeleri, sözleşme ve hukuki belgelerin içerik metinlerinin hazırlanmasını ve/veya içerik-şekil bakımından incelenmesini ve hukuki anlamda yorumlanmasını düzenleyen bir özel hukuk alt dalıdır. Hukukumuzda yer alan “sözleşme serbestisi” nedeniyle taraflar; özel kanunlarda düzenlenen sözleşme türleri ile sınırlı olmayıp, genel hukuk ve ahlak kurallarına aykırı olmadığı sürece istedikleri konuda iradelerini serbestçe ortaya koyabilirler. Ancak doğacak herhangi bir ihtilafta sözleşmelerin çözüm aracı olabilmesi ve ayrıca menfaat dengesinin sağlıklı kurulabilmesi; sözleşmelerin tarafların faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerine, tarafların amacına ve ilgili hukuk kurallarına uygun olarak düzenlenmesine bağlıdır.

 

Sözleşmeler Hukukunun Kapsamı

Türk hukukunda borç ilişkilerini ve sözleşmeleri düzenleyen genel normları barındıran özel hukuk alanı Borçlar Hukuku’dur. Dolayısıyla sözleşmeler hukukuna ilişkin verilecek her türlü danışmanlık ve dava takip hizmeti, başta Borçlar Hukuku olmak üzere; ticaret hukuku, tüketici hukuku, iş hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku gibi alanlarla da yakından bağlantılıdır. Büromuz, ticari nitelikteki ve ticari olmayan tüm sözleşmelerin en etkili hukuki korumayı ve çözümü sağlayacak şekilde hazırlanması, müzakere edilmesi, bu sözleşmelerin uygulanma safhası ve sözleşme kapsamında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü alanında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini bütünsel bir yaklaşımla etkin bir şekilde yürütmektedir.

 

CFK Hukuk olarak Sözleşmeler Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Eser sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yayım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Acenta sözleşmelerinin hazırlanması
 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kefalet sözleşmelerinin hazırlanması
 • Havale sözleşmelerinin hazırlanması
 • Vekâlet sözleşmelerinin hazırlanması
 • Tellallık sözleşmelerinin hazırlanması
 • Trampa sözleşmelerinin hazırlanması
 • Emanet sözleşmelerinin hazırlanması
 • Tüketici sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması
 • Teminat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Bağışlama sözleşmelerinin hazırlanması
 • Devre tatil sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ariyet ve ödünç sözleşmelerinin hazırlanması
 • Franchise/bayilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kira ve hasılat kirası sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ticari işletme devirleri sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması
 • Pay devir ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması
 • Hasta kabul sözleşmesi ve onam formlarının hazırlanması
 • Taşınır ve taşınmaz alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ulusal ve uluslararası alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gayrimenkullerin konu edildiği ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Sözleşme gereği bildirim ve ihtar gibi hukuki işlemlerin yapılması
 • Sözleşmelerin kanuna ve içeriğine uygun şekilde sona erdirilmesi
 • Sözleşmelerin incelenerek lehe ve aleyhe hükümlerin tespiti ve düzenlenmesi
 • Sözleşme hükümlerinin ihlali niteliği taşıyan olguların tespiti ve değerlendirilmesi
 • Sözleşmeyi sonlandırma amaçlı fesih ve dönme beyanlarının karşı tarafa gönderilmesi
 • Sözleşmenin ihlali nedeniyle her türlü tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi
 • Sözleşme ihlali hallerinde ifaya zorlama, dönme, fesih, bedel veya eşya iadesinin talep ve dava edilmesi
 • Her türlü sözleşmede, doğabilecek ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi için cezai şartların belirlenmesi
 • Tarafların iradelerini, faaliyet alanlarını ve amacını en uygun şekilde karşılayacak karma sözleşme metinlerinin hazırlanması
 • Her türlü sözleşmenin incelenmesi, yorumlanması, müzakere edilmesi, görüşmelerinin yürütülmesi ve imza aşamalarında temsil
 • Her türlü sözleşmeye ilişkin sulh olma, arabuluculuk, tahkim, dava ve icra işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

Sözleşmeler Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sözleşmeler Hukuku İle İlgili Haberler

Döviz kurlarındaki artış sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanması davası ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

Kira Bedelinin Tespiti Davası açmadan önce bilmeniz gereken detaylara, hazırlamış olduğumuz bu yazımızla ulaşabilirsiniz.