Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, Devletin gelir elde etme yöntemlerinden biri olan vergilerin niteliklerini, tahsilini, vergiye tabi bireylerin maliyeyle olan ilişkileri ile hak ve görevlerini, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl giderileceğini konu alan kamu hukuku dalıdır. Devletler “amme hizmeti” adı verilen birçok sorumluluğu üstlenmektedir ve bu hizmetleri yerine getirebilmek için de mali kaynaklara gereksinim duyar. Anayasa’da belirtildiği üzere, tüm vatandaşlar kamu giderlerine kaynak oluşturmak üzere mali gücü oranında vergi ödemekle yükümlüdür.

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Yargılama ve Takip Hukuku ile yakın ilişki içerisinde olan Vergi Hukukunun uygulanması aşamalarında ise Ceza Hukukuyla bağlantılı bir seyir oluşmaktadır. Yapılan tebliğlere rağmen borcunu ödemeyen vergi mükellefinin, ceza hukuku kapsamında yargılanması söz konusudur.

 

Vergilendirme İşlemleri

Devletin mükellefi vergilendirme süreci, herhangi bir ekonomik faaliyet sırasında vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle başlar. Vergilendirme işlemleri; vergi alacağının hesaplanması (Tarh), işlemin ilgili mükellefe bildirilmesi (Tebliğ), tarh ve tebliğ edilen verginin ödeme aşamasına gelmesi (Tahakkuk) ve verginin uygun surette ödenmesi (Tahsil) olarak 4 aşamadan oluşmaktadır.

Devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanan vergilendirme yetkisi; hukuk devleti ilkesi (hukuki güvenlik ilkesi, yasal idare ilkesi, geriye yürümezlik ilkesi, eşitlik ilkesi, belirlilik ilkesi vs) ile temel hak ve özgürlükler yönünden sınırlandırılmıştır. Vergilendirme işlemleri, hukuki sorunun niteliğine bağlı olarak görevli mahkemeler olan Vergi Mahkemeleri veya Danıştay nezdinde yargısal denetime tabi tutulabilmektedir.

CFK Hukuk Bürosu olarak, güncel gelişmeler ışığında Vergi Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

 • KDV uyuşmazlıklarının giderilmesi
 • Vergi uzlaşmaları sürecinin yürütülmesi
 • Vergi yapılandırılması başvurularının yapılması
 • Vergi ziyaından doğan ihtilafların çözümlenmesi
 • Vergi cezalarının iptali için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Düzeltme talepli dilekçelerin hazırlanması ve ilgili birime iletilmesi
 • İnceleme raporları ve komisyon kararlarına karşı itirazların yapılması
 • Vergi davalarının takibinin yapılması ve tarafların davalarda temsil edilmesi
 • Vergi suç ve cezaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması
 • Vergi suç ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması
 • Ticari işletmelerin vergilendirilmesi ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Transfer fiyatlandırması ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması
 • Yabancı sermayenin vergilendirilmesi gibi teknik vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve hukuki danışmanlık sunulması
 • Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Sözleşmeleri hakkında yasal danışmanlık hizmeti sunulması
 • Türkiye’de faaliyet göstermeye hazırlanan yabancı şirketlere Türk Vergi Hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık sağlanması

Vergi Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Vergi Hukuku İle İlgili Haberler