Boşanma Davası
Bağcılar Avukat
Bağcılar Avukat

Bağcılar Avukat: İstanbul ili Bağcılar ilçesinde ikamet eden şahıslara ve kurulu şirketlere yönelik her türlü hukuki konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Ceza davaları, boşanma davaları, işçi-işveren uyuşmazlıklarında taraf vekilliği, alacak davaları, icra takip ve davaları, şirket danışmanlığı, ticari davalar, idari davalar, sigorta ve sosyal güvenlik davaları, miras paylaşımı davaları, tüketici hukuku kapsamındaki davalar, yabancı şahıs ve şirketlere yönelik hukuki yardımlar, gayrimenkul davaları ile her türlü sözleşmenin hazırlanması, uyarlanması, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü gibi alanlarda uzman avukatlarımız ve danışmanlarımızla müvekkillerimizin ihtiyaçlarına yönelik hukuki destek sağlamaktayız.

Bağcılar Ceza Avukatı

İstanbul Bağcılar ilçesinde, başta şüpheli/sanık avukatlığı olmak üzere; yargılamada yer alan taraflara (mağdur, şikâyetçi veya suçtan zarar gören) yargılama sürecinin başından sonuna kadar, gerek davada temsiliyet ve gerekse danışmanlık kapsamında her türlü hukuki yardımı sunmaktayız. Bilhassa, etkili bir savunmanın oldukça önem arz ettiği ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar, çalışma alanlarımızın başında gelmektedir.

Bağcılar Boşanma Avukatı

İstanbul Bağcılar’da yaşayan kişilerin aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği ile hizmet sunmaktayız. Başta boşanma davalarının açılması ve sürecin yürütülmesi olmak üzere; maddi – manevi tazminat ve nafaka davaları, velayet davaları, boşanma sonrası mal varlığı paylaşımı davaları, aile içi şiddet durumlarında her türlü hukuki korumanın sağlanması, soybağının kurulması (babalık, tanıma veya nesebin reddi) ve düzeltilmesi davaları, anlaşmalı boşanma davaları, isim değiştirme ve yaş düzeltme ile kazai rüşt davaları, vesayet davaları, yabancı mahkeme kararlarının tanıma-tenfiz süreçlerinin yönetimi, evlenme izni ve iddet müddeti davaları, mal rejimine yönelik sözleşmelerin hazırlanması gibi Medeni Hukuk konuları çalışma alanlarımız arasındadır.

Bağcılar İş Davası Avukatı

İstanbul Bağcılar’da yaşayan veya çalışan işçilerin İş Hukuku’ndan kaynaklanan haklarının korunması ve tahsiline yönelik hukuki iş ve davalar, çalışma alanlarımız arasında yer almaktadır. Bu kapsamda; işçilik alacakları davaları, hizmet tespit davaları, işe iade davaları, iş kazasından kaynaklanan tazminat davaları, haklı nedenle fesih ihtarnamelerinin ve işçiden istenen savunmaların hazırlanması gibi konularda işçi vekilliği yapmakta ve danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca Bağcılar’da faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işverenlerin İş Hukuku kapsamında kalan iş ve işletmeye yönelik işlemlerinin yönetimi; çalışan personellerin yıllık ücretli/ücretsiz izin ile mazeret izni uygulamalarının düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği prosedürleri, alt yüklenici ve geçici istihdam ilişkilerinin kurulması, işyeri ve iş sözleşmesinin devri gibi konularda hukuki danışmanlık ve iş davalarında işveren vekilliği hizmetleri de sunmaktayız.

Bağcılar İcra Avukatı

İstanbul Bağcılar bölgesinde ikamet eden şahısların veya faaliyet gösteren tüzel kişilerin özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü alacaklarının tahsiline yönelik icra iş ve işlemleri ile ilamlı-ilamsız takiplerin başlatılması, borçlu sıfatıyla maruz kaldıkları icra işlemlerine itirazlar ile gerekli davaların açılması, kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesi, menfi tespit ve istirdat davaları, ihtiyati haciz davaları, iflas ve konkordato dava ve işlemleri, itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları, ticari ve şahsi alacakların teminatlandırılması ve teminatların paraya çevrilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tasarrufun iptali davaları İcra Hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetlerdir.

Bağcılar Şirket Avukatı

İstanbul Bağcılar ilçesinde kurulu yerli ve yabancı şirketlere; kuruluş-birleşme-bölünme-devir işlemlerinde, vergi uyuşmazlıklarında, alacakların tahsili ve borçların yapılandırılmasında, şirket ortaklığı ile ilgili işlemlerde, iflas / iflas erteleme ve konkordato davalarında, rekabet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, marka hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, şirket genel kurul toplantılarının yapılması ile sermaye artırım ve indirimi gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Bağcılar Danışman Avukat

İstanbul Bağcılar ilçesinde ikamet eden kişilere yönelik olarak, hukukun her alanında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca bölgede kurulu şirketlerin gerek faaliyetlerinin gerektirdiği prosedürler ve gerekse karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümü konularında, tarafların isteklerine yönelik en adil, en hızlı ve en etkili sonuç verecek yolları geniş bir perspektifle arz etmekteyiz.