Gayrimenkul Hukuku

Gerçek veya tüzel kişiler arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mal alımı, devri, taşınmazın niteliklerinin değiştirilmesi, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni haklar kurulması ya da kiralanması ile ilgili düzenlemeleri kapsayan özel hukuk dalı olup, Eşya Hukukunun önemli bir parçasıdır. Birçok istisna ve detay barındıran bu özel hukuk alanı; taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıkların çok sık yaşanıyor olması ve tek bir dava içerisinde birçok farklı hukuk dalına da atıf yapılması bakımından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, olası bir hak kaybının ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesi açısından, taşınmazlara ilişkin gerçekleştirilecek işlemlerde hukuki danışmanlık alınması faydalı olacaktır.

 

CFK Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara Gayrimenkul Hukuku alanında şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Önalım (Şufa) davasının açılması ve yürütülmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi
 • Kiralananın tahliyesi davalarının açılması ve yürütülmesi
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davasının açılması ve yürütülmesi
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davasının açılması ve yürütülmesi
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davasının açılması ve yürütülmesi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Alışveriş Merkezi yönetim sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi
 • Kira bedeli tespiti, uyarlanması ve tescili davalarının açılması ve yürütülmesi
 • İdari merciler nezdinde yapılması gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Mülkiyetin tespiti, devri ve yönetimi konularında hukuki danışmanlık sunulması
 • Gayrimenkul alım – satımı, tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi
 • Gayrimenkul üzerine ayni veya şahsi hak tesisi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davasının açılması ve yürütülmesi
 • İntifa hakkı, geçit hakkı ve aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Kiracının hakları hususunda hukuki danışmanlık verilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Konut yönetimi ve kiralama ile sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık sunulması
 • Gayrimenkullerin hukuki ve fiili durum tespitinin yapılması ve rapor hazırlanması (Due Diligence)
 • Gayrimenkule bağlı ayıplardan kaynaklanan uyuşmazlıkların sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davasının açılması ve yürütülmesi
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin yapılması
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davasının açılması ve yürütülmesi
 • Vekâlet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davasının açılması ve yürütülmesi
 • Gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması ve buna dair görüşmelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu araştırmalarının yapılması ve detaylı tapu raporları hazırlanması

İnşaat Hukuku

Başta Gayrimenkul Hukuku olmak üzere Borçlar Hukuku, İmar Hukuku ve İhale Hukuku gibi hukuk dallarıyla yakından ilgilidir. Ülkemizde bilhassa enerji ve altyapı alanlarında son yıllarda sağlanan teşvikler ile hızla gelişmekte olan inşaat sektöründe sorun ile karşılaşmamanın en önemli unsuru, özenle hazırlanmış sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerden Arsa Payı Karşılığı İnşaat (Kat Karşılığı İnşaat) Sözleşmesinin ve İnşaat Yapım Sözleşmesinin hazırlanması, çalışma alanlarımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

 

CFK Hukuk Bürosu olarak, İnşaat Hukuku alanında şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Müteahhidin istihkak davasının açılması ve yürütülmesi
 • Kat İrtifakı Sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi
 • Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Kadastro değişiklikleri hakkındaki davaların açılması ve yürütülmesi
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi
 • Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi
 • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, toplantılara katılım sağlanması
 • Bina izinleri, yönetim planları ve yönetimi sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi
 • Proje inşası ve bağımsız bölüm metrekare ve konum paylaşımının detaylı biçimde yapılması
 • Bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Toplu konut projelerinin hazırlanması ve yönetimi, süreç içindeki toplantılara katılım sağlanması
 • İnşaatlarda eksik imalat, geç teslim, teslimden kaçınma ile ilgili davaların açılması ve yürütülmesi
 • Hak ediş alacaklarından kaynaklanan dava, takip ve diğer işler konusunda hukuki hizmet verilmesi
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi
 • Doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak bilgilendirme ve koruyucu hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması ile noter ve tapu dairelerinde tescili işlemlerinin yürütülmesi
 • Kat karşılığı sözleşmelerde mülkiyet, tapu iptalleri ve tazminatlar konusunda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi
 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması için ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması ve sürecin yürütülmesi
 • İmar sorunlarının çözümü, imar planının iptali ve değiştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Kentsel dönüşüm projelerinde hak ihlalleri ve yasal düzenlemelerin yaratacağı sorunlar hakkında hukuki danışmanlık verilmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışı inşaat projeleri hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve proje yönetimi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Site ve apartman yönetimlerinin kurulması ve inşaat hukukundan kaynaklanan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin verilmesi
 • İnşaat projelerinin yürütülmesi ve alt yapısının kurulması ile yüklenici, mimar ve proje yöneticileri arasındaki sözleşmelerin hazırlanması
 • Kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahiplerinin kendi aralarında veya mülk sahipleri ile müteahhitler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü
 • Sözleşmede inşaat süre uzatımı, yarım bırakılması gibi haller için cezai şart belirlenmesi ve gerektiğinde paraya çevrilerek mülk sahiplerine ödenmesi
 • Alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi

Yabancılar Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yabancılar Hukuku İle İlgili Haberler

Döviz kurlarındaki artış sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanması davası ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

Kira Bedelinin Tespiti Davası açmadan önce bilmeniz gereken detaylara, hazırlamış olduğumuz bu yazımızla ulaşabilirsiniz.