İmar Hukukuİmar hukuku herhangi bir arazi veya arsa üzerinde yapılması planlanan resmi veya özel yerleşim yerlerinin, amaçları ve çeşitlerine göre hangi niteliklere sahip olması gerektiğini düzenleyen kuralları kapsamaktadır. İmar hukuku tarafından düzenlenmiş alanlara resmi veya özel amaçlarla yapılmış tüm bayındırlık fiilleri girmektedir. İmar hukukuyla elde edilmek istenen gaye, tüm yurtta çevre ve sağlık şartlarına uygun yapılaşmanın sağlanmasıdır.

Bu amaçlarla yapılan imar planları, yatırımların nerelerde yapılması gerektiği konusunda yönlendirmeler yapmak, imar planlarıyla güzelleştirilen bölgelerdeki fiziksel çevreyi insan ve aile yaşamına uygun hale getirmek, toprağın kullanım dengesini en gerçekçi şekilde belirlemek amacını taşır. İmar planları kapsadıkları alanın büyüklüğü ve planın amaçları açısından, bölge ve imar planları olarak hazırlanırlar. İmar planları ise, nazım planları ve uygulama imar planları şeklinde hazırlanmaktadır.

 

İmar Planları

İmar mevzuatı ile elde edilmek istenen amaç; tüm yurtta plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yapılaşmanın sağlanmasıdır. Bu doğrultuda hazırlanan imar planları ise; yatırımların yapılması gereken yerler konusunda yönlendirmeler yapma, yerleşim bölgelerindeki fiziksel çevreyi beşeri yaşama uygun hale getirme, toprağın kullanım dengesini en verimli şekilde belirleme amaçlarını taşır.

İmar planları, hukuki niteliği bakımından düzenleyici işlem (acte règle) karakteri taşırlar. Bu planlar, herhangi bir kanun, tüzük ya da yönetmelik gibi soyut ve zorunlu bir objektif hukuk kuralı niteliğindedir. İmar planlarının, İmar Kanunu’nun 16. maddesi gereği kendi içerisinde bir plan hiyerarşisine tabi olduğu söylenebilir.

CFK Hukuk Bürosu olarak, İmar Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Tescil kararının iptali davalarının açılması
 • Bedel tespiti ve tescil davalarının açılması
 • Yıkım kararlarının iptali davalarının açılması
 • Kamulaştırma (istimlak) iptali davalarının açılması
 • İmar affı başvurularının yapılması ve sürecin takibi
 • Kaçak yapı para cezalarının iptali davalarının açılması
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarının açılması
 • Kamulaştırmasız el atma ve ecrimisil davalarının açılması
 • Sit alanlarında derecelendirmeye dair uyuşmazlıkların giderilmesi
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni (iskan) başvurularının yapılması
 • Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararlara idari itirazların yapılması
 • Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararlarının iptali davalarının açılması
 • Koruma amaçlı imar planlarına idari itiraz ve iptal davalarının açılması
 • Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı gerekli itirazların yapılması
 • Doğal sit alanlarında yapılaşmaya ilişkin davalarda tarafların temsil edilmesi
 • Arkeolojik sit alanlarında yapılaşmaya ilişkin davalarda tarafların temsil edilmesi
 • Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları kararlarının iptali davalarının açılması
 • Belediyelerin iskan işlemlerine ilişkin gerekli itirazların yapılması ve hukuki prosedürün takibi
 • İmar mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • İmar planlarının kesinleşmesi ve yürütmesinin durdurulması davalarında tarafların temsil edilmesi
 • İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerine karşı açılacak iptal davalarının takibi
 • 1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 ölçekli imar planlarının iptali davalarının açılması ve tarafların temsil edilmesi
 • Koruma altına alınan taşınmazlarla ilgili yapılacak her türlü izinlerin alınmasına yönelik idari başvuruların yapılması
 • Bağımsız bölüm, parsel ve ada bazında imar durumuna ilişkin detaylı durum tespit raporunun (Due Diligence) hazırlanması
 • Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının maliklerine, Bakanlık veya mahalli idarelerce yapılacak yardımlara ilişkin başvuru sürecinin yürütülmesi
 • Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve sit alanlarında izinsiz müdahaleye karşı uygulanan cezai yaptırımlara itirazların
 • gerçekleştirilmesi
 • Sit alanlarında (doğal, arkeolojik, kentsel, tarihi ve diğer karma sitler) mülkiyeti bulunanların, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muafiyet ve istisnalardan
 • yararlanmaları için gerekli müracaatların yapılması
 • Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller ve sit alanlarında imar planı hükümlerine aykırılıktan kaynaklanan idari ve cezai yaptırımlara karşı
 • hukuki başvuruların yapılması ve gerekli izinlerin alınması

İmar Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

İmar Hukuku İle İlgili Haberler