Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, genel anlamda ekonomik değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruma amacı taşıyan bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması ile yakın ilişki içerisinde olan bu alanın doğuşunda en önemli rol oynayan gelişmelerden biri matbaanın icadıdır. Daha önce elle yazılan eserler, matbaanın bulunması ile birlikte kısa sürede çoğaltılabilir hale gelmiş ve ekonomik bir değer kazanmıştır. Basılı eserlerin hızla çoğaltılabilmesi ve ekonomik değerle ölçülebilir hale gelmesi neticesinde de “telif” kavramı doğmuştur.

Fikri mülkiyet hukuku, doktrinde fikri haklar ve sınaî haklar şeklinde iki farklı alana ayrılmıştır. Fikri haklar; kişilerin bilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar, sinema gibi alanlarda bilgi ve emek ile oluşturdukları yazılı basılı eserlere ait ürünler üzerinde sahip oldukları haklar olarak tanımlanabilir. Sınaî haklar ise marka, patent, sanayi ve tarımdaki biyoteknolojik buluşlar, tasarımlar, faydalı modeller gibi buluşları korumaktadır. Ancak, gelişen teknolojiyle birlikte gerçekleştirilen yeni icat ve buluşlar sayesinde, fikri mülkiyet hukukunun koruma alanı ve kapsamı da gelişim göstermektedir.

Fikri mülkiyet konularında oluşan uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkemeler, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleridir.

 

CFK Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı şirketlere Fikri Mülkiyet Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Hükümsüzlük davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Telif haklarının tescili için gerekli işlemlerin yapılması
 • Müspet ve menfi tespit davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Dağıtım anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Yönetim anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Franchise anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Kayıtlı marka ve patentlerin devrine ilişkin anlaşmaların hazırlanması
 • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Fikri ve sınai haklara tecavüz durumlarında delillerin tespiti için dava açılması
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davalarının yürütülmesi
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi için gerekli işlemlerin yapılması
 • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi için gerekli davaların açılması ve yürütülmesi
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere süreçlerinde danışmanlık verilmesi
 • Teknik yardım anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere süreçlerinde danışmanlık verilmesi
 • Marka ve telif hakkına tecavüz nedeniyle açılacak ceza davalarında tarafların temsil edilmesi
 • Teknoloji transferi anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere süreçlerinde danışmanlık verilmesi
 • Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularının yapılması ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • El konulan ürün üzerindeki mülkiyet hakkının tanınması için gerekli davaların açılması ve yürütülmesi
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans alma/verme süreciyle alakalı danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Fikri ve sınai haklara ilişkin ihlallerin giderilmesi için arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yollarına başvurulması
 • Markaların silinmesi, ürün ve araçların imhası gibi koruyucu tedbirler için gerekli davaların açılması ve yürütülmesi
 • Marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, tasarım, lisans ve telif haklarının ulusal ve uluslararası alanda korunması
 • Fikri ve sınai haklara ilişkin kullanımların devri, sınırlandırılması, yenilenmesi, teminata konu edilmesi işlemlerinin yapılması
 • Üretilmesi veya kullanımı cezaya tabi olan eşya ve üretimine yarayan araçlara el konulması için gerekli davaların açılması ve yürütülmesi

Fikri Mülkiyet Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Pane 1

 • Pane 2

Fikri Mülkiyet Hukuku İle İlgili Haberler