İdare Hukuku

İdare Hukuku; devlet organlarının örgütlenme ve faaliyetlerini düzenleyerek ve kamu kurumlarının bireylerle olan ilişkilerini ilkelere bağlayarak, idari işlemlerin bireysel hak ve hürriyetlerle dengeli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kamu hukuku dalıdır. Kamu yararını oluşturmak için özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, idareye karşı daha zayıf konumda olan bireyin korunması söz konusu olmayıp, idarenin gücü ve kamu hizmetlerinin devamlılığı esas alınmaktadır.

 

İdari Dava Türleri

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre idari yargı kolundaki dava türleri; idari işlemin iptali talebiyle açılan iptal davası, idari işlem ve eylemlerden doğan zararların tazmini amacıyla açılan tam yargı davası ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yapılan idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkları konu edinen idari sözleşmelerden kaynaklanan idari davalar olarak üçe ayrılmaktadır. Vergi mahkemelerinin görevine giren davalar ile ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olan davalar dışında, idari davalara bakmakla görevli mahkemeler idare mahkemeleridir.

CFK Hukuk Bürosu olarak, İdare Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
 • Kamulaştırma davalarının açılması ve yürütülmesi
 • İdari projelerin hukuki risk araştırmalarının yapılması
 • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Yürütmenin durdurulması taleplerinin işleme konulması
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davası açılması
 • ÇED raporları aleyhine açılan davaların takibi ve yürütülmesi
 • Kamu otoriteleri ile sözleşme görüşmelerinde tarafların temsil edilmesi
 • Hukuka aykırı idari işlemin iptali davasının açılması ve sonuçlandırılması
 • Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davaların açılması ve yürütülmesi
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaların açılması
 • Kamu özel ortaklığı (PPP) projelerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Kamu İhale Kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Öğrencilerin üniversitelere karşı açacağı davaların takibi ve sonuçlandırılması
 • İhale hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözüm yolları ve ihale davalarının takibi
 • Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen davaların açılması ve sonuçlandırılması
 • Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda tarafların temsil edilmesi
 • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalardan kaynaklanan problemlerin çözümü
 • Karayolları Trafik Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaların açılması
 • İdare ile gerçekleştirilecek imtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Projeye dair sözleşmelerin müzakere edilmesi ve imzalanması süreçlerinin takip edilmesi
 • Yatırımların çevresel etki değerlendirme sürecinde yaşanabilecek hukuki sorunların çözümü
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davası açılması ve sonuçlandırılması (tam yargı davaları)
 • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi
 • Yap-işlet-devret sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, görüşmelerde tarafların temsil edilmesi
 • İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması

İdare Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

İdare Hukuku İle İlgili Haberler