E-ticaret temelinde gelişen dijital platformlar kapsamında büyük önem arz eden kişisel verilerin korunması hukuku; başta bilişim hukuku olmak üzere, sözleşmeler hukuku ve fikri ve sınaî mülkiyet hukuku ile bağlantılı olan bir özel hukuk alt dalıdır. Modern yaşamın en önemli değerlerinden biri olan “bilgi” kavramı, zamanla hukuken korunması gereken bir olgu halini almıştır. Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluşlar; kişiler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, işlemekte, saklamakta ve nakletmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile kişilerin bilgiyi paylaşması ve dünya çapında yayılmasına izin verecek şekilde kullanıma açması; bu bilgilerin kendilerine karşı kullanılması gibi sakıncalı durumların oluşmasına sebep olmaktadır. Kişisel verilerin korunması, bireylerin kendi kişisel verilerinin başka kişi veya kurumlar tarafından yetkisiz şekilde kullanımına karşı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), vatandaşlara “veri sorumlusu” olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklar tanırken, veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir.

 

CFK Hukuk Bürosu olarak, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık sunulması
 • Veri güvenliği ve siber güvenlik konularında hukuki danışmanlık sunulması
 • Şirketlerin veri yönetimi ve veri analizlerine ilişkin gerekli raporların hazırlanması
 • Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından kaynaklanan idari ve adli yargı süreçlerinin yürütülmesi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde tâbi olunan yükümlülüklerin tespit ve analizinin yapılması
 • Veri sorumlusuna ait veri envanterinin oluşturulması ve veri sorumluları sicil bilgi sistemine kaydın yapılması süreçlerinin yürütülmesi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) Uyumluluk Projelerinin gerçekleştirilmesi
 • Yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kullanılması gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile işbirliği sağlanması
 • Kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli hukuki desteğin sunulması
 • Gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile alakalı olarak müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi
 • Kişisel Verilerin Korunması mevzuatındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyum sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (Hukuk, IT, İK, halkla ilişkiler, pazarlama vs) şirket içi kurumsal eğitimlerin sunulması

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Pane 1

 • Pane 2

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku İle İlgili Haberler