Sağlık Hukukunun Tanımı

Sağlık; kişinin fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyolojik anlamda çevreyle uyum içerisinde olabilme yetisine sahip olmasıdır. Sağlık Hukuku ise sağlık hizmeti alan, sunan ve hizmetten yararlananlar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenleyen, ayrıca sağlık hizmetleri alanında kontrol ve denetim mekanizmaları oluşturan, dar anlamda “Hasta Hakları” kavramıyla birlikte değerlendirilen bir özel hukuk dalıdır. Hasta ve hekim hakları ile sağlık hizmeti sunucularının devlet kurumları ile olan ilişkisini birlikte ele almasının doğal sonucu olarak Sağlık Hukuku; hatalı tıbbi uygulamalar, hastanelerin hukuki yapısı, Sigorta Hukuku, İlaç ve Tıbbi Malzeme Hukuku, Sağlık Bakanlığı teşkilat ve yönetimi, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku gibi alanlarla yakın ilişki içerisindedir.

 

Tıbbi Malpraktis Kavramı

Bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklar genel olarak sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmetinden faydalanan kişiler arasında gerçekleşmektedir. Hekimlerin görevleri gereği vücut bütünlüğüne müdahale niteliğinde eylemler gerçekleştirmeleri nedeniyle görev ve sorumlulukları, Sağlık Hukuku kapsamında önemli yer işgal etmektedir. Hekim hatası veya tıbbi ismiyle “Malpraktis” kavramı Meslek Etiği Kurallarına göre; hekimin bilgisizliği, ilgisizliği veya tecrübesizliği sebebiyle bir hastanın zarar görmesi olarak tanımlanmaktadır. Hekimin hatası veya sağlık kurumunun kusuru sebebiyle zarar gören hastalar, hekimden ya da kurumdan maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Hekimlerin sadece kasıtlı olarak gerçekleştirdikleri haksız fiiller değil; ihmal suretiyle gerçekleştirdikleri haksız fiiller nedeniyle de sorumlulukları mevcuttur. Hastaların hekim hatası sonucu uğramış oldukları zararlar dolayısıyla özel sağlık kuruluşlarının ve idarenin de sorumluluğundan bahsedilebilmektedir. Hekimlerin sorumlulukları bakımından mevzuatımızda kısıtlı şekilde özel düzenlemeler bulunmakta birlikte, Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda bulunan genel hükümler, hekimlerin sorumluluklarının belirlenmesi bakımından uygulama alanı bulmaktadır.

 

Sağlık Hukuku alanında; hastalar, hekimler, sağlık işletmeleri ve hastaneler gibi çeşitli sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç imalatçısı şirketler, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler gibi sektörün pek çok farklı kesimine sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Tehlikeli atık ve ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç, cihaz ve malzeme üretim ve geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi
 • İlaç, cihaz ve malzeme dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç hammaddeleri, cihaz ve malzemeleri alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sağlık kurumlarına seminer, konferans ve hizmet içi eğitim gibi etkinlikler sunulması
 • Sağlık sunucuları adına devlet kurumlarına yapılacak başvuru, itiraz ile idari davaların takibi
 • Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi
 • İlaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin Sınai Mülkiyet davalarının takibi
 • Genel uygulama, prosedür ve talimatlarının hazırlanması konusunda kurumsal danışmanlık verilmesi
 • Sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü, hukuk ve ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması
 • Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan ceza davaları ile sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi
 • İlaç satış ve pazarlamaya yönelik ruhsat alımına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Farmasötik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuruları, tescil süreçlerinin takip edilmesi
 • Sağlık kurumlarına her türlü organizasyon ve yönetim konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunulması
 • Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi
 • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi
 • Hasta hakları, sağlık turizmi, sağlık çalışanlarının hukuki ve mesleki sorumluluğu, Yüksek Sağlık Şûrası kararları, hastane yönetimi ve yöneticiliği, özel sağlık kuruluşlarının sorumluluğu, klinik ilaç araştırmaları, organ naklinin hukuki boyutu, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi tıp hukukunun farklı alanlarında bireysel ve kurumsal bazda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanması

Sağlık Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sağlık Hukuku İle İlgili Haberler