Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticari şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tür değiştirmesi, tasfiye edilmesi gibi konulara dair kuralları düzenleyen ve ticaret şirketlerin hukuki ilişkilerini inceleyen özel hukuk dalıdır.,

 

Ticaret Şirketleri

Türk Ticaret Kanunu’nda şirket türleri sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre, ticaret şirketleri; kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatif şirketten oluşur. Ticaret şirketleri temelde şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır. Kollektif ve adi komandit şirketler şahıs şirketi; limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketidir. Bu ticaret şirketlerinin tamamının tüzel kişiliği bulunmaktadır. Kanunda sayılan bu şirket türleri dışındaki yapılanmalar ise adi şirket olarak nitelendirilmekte olup, bu tür şirketlerin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Ticaret şirketleri kanunda belirtilen usuller çerçevesinde birleşebilir, bölünebilir veya tür değiştirebilirler.

 

Yabancı Şirketler

Türkiye’nin uluslararası arenada gelişen ülkelerden biri olması, jeopolitik olarak Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan köprü niteliği taşıması gibi etkenler, yabancı yatırımcıların faaliyet göstermek üzere Türkiye’yi seçmelerinde oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli araştırmaların yapılmasından, yatırım projesinin sonuçlandırılmasına kadar birçok aşamada hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

 

Yerli ve yabancı firmalara Şirketler Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti sunulması
 • Birleşme ve devralma sonrası avukatlık hizmetlerinin sunulması
 • Anonim ve limited şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Şirket alacaklarının tahsiline yönelik her türlü dava ve takip yollarına başvurulması
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin konularda hukuki danışmanlık sunulması
 • Şirketlerin yabancı ve/veya yerli paydaşları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesi
 • Şirket ortaklığından çıkma/çıkarılma hususunda gerekli yasal yollara başvurulması ve yürütülmesi
 • Şirket satın alma, birleşme ve devralmalarında her türlü hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması
 • Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de tescili için gerekli olan her türlü yasal ruhsat ve izinlerin alınması
 • Şirketlerin iflas, konkordato ve iflas erteleme taleplerine yönelik her türlü davanın açılması ve yürütülmesi
 • Şirketin mali tablolarının ve hukuki belgelerinin incelenmesi, durum tespiti ve raporlanması (Due Diligence)
 • Haksız rekabetin önlenmesi başta olmak üzere, rekabet hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü
 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması ve sermaye artırımları/indirimleri konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Şirketlerin ticaret unvanlarına yapılan tecavüzün önlenmesi ve tecavüzden kaynaklı tazminat davalarının açılması ve yürütülmesi
 • Şirket kuruluşlarına ilişkin resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi
 • Yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulması için gerekli başvuruların yapılması, sürecin yürütülmesi, ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi

Şirketler Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Şirketler Hukuku İle İlgili Haberler